Nieuws

 

december 2006 - januari 2007

De Zeewalnoot (Mnemiopsis leidyi) een exotische ribkwal in Nederland

In een artikel van Arnold Tulp in het decembernummer van Het Zeepaard (66 (6) 183-189) wordt voor het eerst de vondst van Mnemiopsis leidyi gemeld in de Waddenzee, zowel bij Den Helder als Lauwersoog. Deze ribkwal is potentieel een van de gevaarlijkste exotische organismen die we in onze kustwateren zouden kunnen tegenkomen. Toen Mnemiopsis in de jaren tachtig in de Zwarte Zee verscheen vergreep zij zich aan het plankton en concurreerde veel van de lokale soorten weg. De visserij leed er ook sterk onder. De van oorsprong Amerikaanse soort is ook hier in Nederland waarschijnlijk met ballastwater terecht gekomen en floreert dit jaar zeer waarschijnlijk mede vanwege de hoge zeewatertemperatuur.

De vondst van Tulp vormde voor ecosub een aanleiding om nog eens goed te kijken naar onderwateropnamen van ribkwallen die in 2006 in het Grevelingenmeer en de Oosterschelde werden genomen. Ook daar werd namelijk een opvallende toename van grote ribkwallen geconstateerd, maar aanvankelijk werd verondersteld dat het hiebij omBolinopsis infundibulum ging, een soort die we al een aantal jaren in Nederland tegenkomen. Op de opnamen bleek inderdaad Mnemiopsis te staan, hetgeen aantoonde dat deze soort ook in het Deltagebied voorkwam. Ecosub was echter niet de enige die de aanwezigheid van Mnemiopsis in de Delta vermoedde. Marco Faasse uit Arnemuiden had inmiddels materiaal naar Amerika gestuurd en daar kon zijn vermoeden bevestigd worden. Zijn bevindingen zijn te lezen in het tijdschrift Aquatic Invasions(221 kB). Volgens een bijlage in dat artikel zat Mnemiopsis al op 1 juli 2005 in het Grevelingenmeer. Uit foto's van Harry Holsteijn is duidelijk geworden dat de eerste waarneming in de Waddenzee werd gedaan op 5 juni 2006 in de Eemshaven.

Uit Aquatic Invasions blijkt dat de ribkwal in 2006 ook grote dichtheden in de Oostzee(103 kB) en langs de kust van Zweden en Noorwegen(120 kB) is gesignaleerd. Maarten Boersma vond de Zeewalnoot eind 2006 ook in de open Noordzee bij Helgoland (Helgol. Mar. Res.). Foto's op een website (en hier) tonen aan dat Mnemiopsis in 2005 ook al het Oslofjord zat.

De toekomst blijft ongewis. Nu de soort hier eenmaal zit raken we hem wellicht niet meer kwijt. Heel misschien door een strenge winter, maar dat is allerminst zeker. Als de ribkwal zich volgend jaar eerder begint voort te planten zouden de effecten ernstiger kunnen zijn dan dit jaar. Effecten zijn vooral te verwachten bij soorten die hun eieren en larven in het najaar produceren. Volgens een bericht in de PZC (136 kB) van 19 december zou er in het Grevelingenmeer een verband kunnen bestaan tussen de afname van larven van de Platte oester (Ostrea edulis) en de toename van Mnemiopsis. Monitoring lijkt gewenst.

De opmars van Mnemiopsis is snel door de media opgepikt. Op 16 en 18 december haalde het verschijnen van deze ribkwal de voorpagina van respectievelijk de Volkskrant en de PZC.


september 2006

Onderwaterfoto's

Op de site van ecosub zijn onderwaterfoto's toegevoegd die dit voorjaar zijn genomen in Noorwegen bij Egersund en in het Lysefjord.


maart 2006

Portfolio Onderwatersport

In het maartnummer van het tijdschrift Onderwatersport verscheen een portfolio onder de titel 'Uit de archieven van Godfried van Moorsel'. Voor een indruk Download (169 kB)


juli 2005

Monitoring bodemleven van de Noordzee

Onlangs werd bekend dat ecosub van 2006 tot en met 2008 mee gaat werken aan MWTL, de Monitoring van de Waterstaatkundige Toestand des Lands. In opdracht van het Rijksinstituut voor Kust en Zee van Rijkswaterstaat zal elk voorjaar het bodemleven van het Nederlandse deel van de Noordzee bemonsterd worden en vervolgens geanalyseerd.


juli 2005

Klaverbank

juli 2005

Het kabinet stelt het Integraal Beheerplan Noordzee 2015 vast. Hierin wordt - als nadere uitwerking van de Nota Ruimte - de begrenzing bepaald van vier gebieden op de Noordzee die de status van beschermd Natuurgebied kijgen. De Klaverbank is daar één van. Begin 2006 neemt het kabinet een besluit over de aanmelding als speciale beschermingszone volgens de EU Vogel- en Habitatrichtlijn dan wel Marine Protected Area volgens het OSPAR verdrag. De aanwijzing krijgt waarschijnlijk in 2008 zijn beslag.


april 2004

Eind april 2004 heeft het kabinet de Nota Ruimte naar de Tweede Kamer gestuurd. De Klaverbank wordt daarin genoemd als één van een vijftal gebieden op de Noordzee met bijzondere ecologische waarden. In of in de nabijheid van deze gebieden zijn nieuwe activiteiten niet toegestaan, tenzij er geen alternatieven zijn én er sprake is van 'redenen van groot openbaar belang'. Het kamerdebat hierover wordt vervolgd en het streven is de nota in het najaar van 2004 vast te stellen.


april 2004

Stichting de Noordzee presenteert vijf gebieden op de Noordzee met bijzondere natuurwaarden, onder andere de Klaverbank. Voor nadere informatie en een kaart klik hier.


maart / april 2004

Zowel de Zoutkrant als Trendsinwater doen verslag van het Klaverbankonderzoek.

Download (116 kB) het artikel in de Zoutkrant.

Bekijk het artikel in Trendsinwater


27 augustus 2003

Staatssecretaris Schultz van Haegen stuurt een brief naar de Tweede Kamer waarin wordt aangekondigd dat de m.e.r.procedure voor winning van zand en grind in het Klaverbankgebied wordt afgebroken. lees de brief hier


mei 2003

Het rapport van ecosub over de Klaverbank is uit en via ecosub te bestellen.


juli 2005

Een nieuwe grondel

In 2003 vond Felicia de Zwart bij de Zeelandbrug een onbekende grondel. De vis werd onderzocht door ecosub. Het bleek dat het ging om de Paganelgrondel (Gobius paganellus), een soort die nog niet in Nederland was aangetroffen. Een publicatie daarover verscheen in het julinummer van het tijdschrift Het Zeepaard.


maart 2005

Bijzondere voortplanting bij een koraal

Dirk Petersen van de Rotterdam Zoo ontdekte op Curaçao een opmerkelijk fenomeen: bij het transplanteren van koralen van de soort Agaricia humilis lieten deze massaal embryo's ontsnappen. Deze waren veel kleiner dan de larven die deze soort normaal gesproken produceert. Bijzonder was vooral dat deze embryo's zich buiten het ouderkoraal wisten te ontwikkelen tot normale zij het kleine larven, die vervolgens ook nog in staat waren zich te vestigen. Om dit verschijnsel te kunnen vergelijken met de normale voortplanting van Agaricia humilis werden gegevens gebruikt die Godfried van Moorsel omstreeks 1980 verzamelde. Samen schreven ze er een publicatie over die in maart verscheen in Marine Ecology Progress Series.


oktober 2004

Onderwaterfoto's

Op de site van ecosub zijn weer nieuwe onderwaterfoto's verschenen. Ze geven een indruk van zowel het onderzoek als van het onderwaterleven van de Klaverbank. Daarnaast zijn er nog steeds de opnamen van Sepia's die in 2003 in de Oosterschelde werden gemaakt. Zowel een paring als het afzetten van eieren van deze inktvissen zijn te zien. Ook zijn er enkele foto's uit het Caribisch gebied, voornamelijk opnamen van steenkoralen.


september 2004

Qatar

Met een ROV (remote-operated vehicle) onderzocht ecosub een tracé over de zeebodem bij Qatar. Met de verkregen data kan het effect van de aanleg van een gasleiding worden voorspeld.


mei 2004

Voortplanting bij de dwerginktvis ontdekt

Dankzij onderwaterwaarnemingen is meer bekend geworden over paringen en eiafzetting bij de dwerginktvis (Sepiola atlantica) in Nederland. ecosub schreef er een verhaal over in Het Zeepaard, het orgaan van de Strandwerkgemeenschap.

om dit verhaal te lezen te lezen, klik hier (475 kB)


juni 2003

Een nieuwe platworm

In monsters uit het Noordzeekanaal vond ecosub een soort platworm die nog niet bekend was.

meer over deze platworm, klik hier


juli 2002

Exotische vlokreeftjes

Zowel in monsters uit de Westerschelde als het Noordzeekanaal doken vlokreeftjes op die nog niet eerder in Europa werden gevonden.

meer over deze vlokreeftjes, klik hier