In onderstaande matrix is voor verschillende locaties aangegeven aan welke onderwerpen door G. van Moorsel is gewerkt. Klikken in de matrix leidt naar rapporten en publicaties die over dat onderwerp zijn verschenen.

Om terug te gaan naar de ecosub site dit venster sluiten.

Voor een chronologische lijst van rapporten en publicaties klik hier: pdf .


 
locatie
ecologisch onderzoek
inventarisatie & monitoring

effectstudies
effectvoorspellingen (MERs)


diversen

Caribisch gebied
Indo-Pacific
Middellandse zee
Atlantische oceaan
Noordzee

aangroei wrakken
kunstmatige riffen
Purperslak

monitoring macrobenthos

winning zand en grind Klaverbank
windturbines  vliegveld  zendmast

Kustzone/Voordelta
Waddenzee
Deltagebied

sublitoraal: dijken ea bodems
geulwandverdedigingen
Amphipoda
schorvegetatie Oosterschelde

Noordzeekanaal
Haringvliet-Biesbosch
Volkerak-Zoommeer
IJsselmeer-Markermeer
Randmeren
niet-locatiegebonden     Encyclopedie
Onderwaterfotografie

semi-wetenschappelijk

populair

bloei schuimalg (Phaeocystis)
symbiose visje en zeekomkommer (Carapus acus in Stichopus regalis)
schoolvorming vissen
Muiltje (Crepidula fornicata)
Gevochten fuikhoorn (Nassarius (Hinia) reticulatus)
aangroei wrakken in de Noordzee
voortplanting Dwerginktvis (Sepiola atlantica)
scherpstellen Nikonos onderwatercamera

 

 

 

Caribisch gebied

Levensstrategieën steenkoralen

Moorsel, G.W.N.M. van 1980. Planulation and settlement of the stony coral Agaricia agaricites. Abstract 15th meeting Association of Island Marine Laboratories in the Caribbean, p. 9, Jamaica

Moorsel, G.W.N.M. van 1982. Different reproductive strategies in two closely related stony corals (Agaricia, Scleractinia). In: E.D. Gomez (ed.), Proc. Fourth Int. Coral Reef Symp., Manila, Vol 2 p. 193

Moorsel, G.W.N.M. van 1983. Reproductive strategies in two closely related stony corals (Agaricia, Scleractinia). Mar. Ecol. Prog. Ser. 13: 273-283

Moorsel, G.W.N.M. van 1985. Disturbance and growth of juvenile corals (Agaricia humilis and A. agaricites) in natural habitats on the reef of Curaçao. Mar. Ecol. Prog. Ser. 24: 99-112

Moorsel, G.W.N.M. van 1988. Early maximum growth of stony corals (Scleractinia) after settlement on artificial substrata on a Caribbean reef. Mar. Ecol. Prog. Ser. 50: 127-135

Moorsel, G.W.N.M. van 1989. Juvenile ecology and reproductive strategies in reef corals. Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen, pp 104
Ph.D. thesis available: mail author

Petersen, D. & G.W.N.M. van Moorsel 2005. Pre-planular external development in the brooding coral Agaricia humilis. Mar. Ecol. Prog. Ser. 289: 307-310 abstract,   (168 kB)

ga naar overzicht

Lac Bonaire

Moorsel, G.W.N.M. van & A.J.M. Meijer 1993. Base-line ecological study van het Lac op Bonaire. Bureau Waardenburg bv, Culemborg, rapp. nr. 92.22

Moorsel, G.W.N.M. van 1994. Ecological study of lagoon "Lac", Bonaire (Neth. Antilles). Field study Feb./March 1992. pp. 135-136 in: Tropical ecology II, course SP241, University of Amsterdam

ga naar overzicht

Effect verhoging zoutgehalte en temperatuur op koraalrif

Bak, R.P.M. & G.W.N.M. van Moorsel 1979. De invloed van het water en energiebedrijf (Bonaire) op het koraalrif. Rapport Caraïbisch Marien Biologisch Instituut (Carmabi), Curaçao

ga naar overzicht

Indo-Pacific

Indonesië - Snellius II expeditie

bijdrage aan: Land, J. van der & Sukarno 1986. The Snellius-II expedition Progress Report Theme IV Coral reefs. KNAW & Indonesian Institute of Sciences

Qatar - Inspectie tracé gasleiding

bijdragen aan: Anon. 2004. Project Shell Qatar GTL MQ45, Environmental report, field report, Part: ROV inspection

ga naar overzicht

Middellandse Zee

Diepzeebenthos bij pijpleidingen

Moorsel, G.W.N.M. van 2000. Macrobenthos in the Mediterranean near the Nile Delta. Bureau Waardenburg bv, Culemborg, rapp. nr. 00-074

ga naar overzicht

Atlantische Oceaan

Effect plaatsing golfcentrale voor de Portugese kust

bijdrage aan: M. de Vries 2000. Assessment of environmental impact of the Archimedes Wave Swing. WL | delft hydraulics, Delft

ga naar overzicht

Noordzee

Monitoring macrobenthos

The macrobenthic fauna in the Dutch sector of the North Sea in 2006 (in prep.)

ga naar overzicht

Monitoring aangroei wrakken

Moorsel, G.W.N.M. van, H.J.J. Sips & H.W. Waardenburg 1989. De fauna op en rond wrakken in de Noordzee in 1988. Bureau Waardenburg bv, Culemborg, rapp. nr. 89.25

Moorsel, G.W.N.M. van & H.W. Waardenburg 1990. De fauna op en rond wrakken in de Noordzee in 1989. Bureau Waardenburg bv, Culemborg, rapp. nr. 90.27

Moorsel, G.W.N.M. van & H.W. Waardenburg 1991. De fauna op wrakken in de Noordzee in 1990. Bureau Waardenburg bv, Culemborg, rapp. nr. 91.18

Moorsel, G.W.N.M. van, H.W. Waardenburg & J. van der Horst 1991. Het leven op en rond scheepswrakken en andere harde substraten in de Noordzee (1986 tot en met 1990) - een synthese -. Bureau Waardenburg bv, Culemborg, rapp. nr. 91.19

Moorsel, G.W.N.M. van & H.W. Waardenburg 1992. De fauna op scheepswrakken in de Noordzee in 1991. Bureau Waardenburg bv, Culemborg, rapp. nr. 92.17

Leewis, R., G. van Moorsel & H. Waardenburg, 2000. Shipwrecks on the Dutch Continental Shelf as artificial reefs. Chapter 25, pp. 419-434 in: Jensen, A.C., K.J. Collins & A.P.M. Lockwood (eds), 2000. Artificial Reefs in European Seas. Kluwer Ac. Publ. pp. 508

ga naar overzicht

Kunstmatige riffen in de Noordzee

Moorsel, G.W.N.M. van 1991. Literatuurstudie betreffende biologische aspecten van kunstriffen in de Noordzee (App. 1: Book of Abstracts). Bureau Waardenburg bv, Culemborg, rapp. nr. 91.21

Moorsel, G.W.N.M. van 1992. Vooronderzoek kunstriffen Noordzee 1992. Bureau Waardenburg bv, Culemborg, rapp. nr. 92.41

Moorsel, G.W.N.M. van 1993. Monitoring kunstriffen 1992. Bureau Waardenburg bv, Culemborg, rapp. nr. 93.02

Moorsel, G.W.N.M. van 1994. Monitoring Kunstriffen Noordzee 1993. Bureau Waardenburg bv, Culemborg, rapp. nr. 94.05

Leewis, R.J., I. de Vries, H.C. Busschbach, M. de Kluijver & G.W.N.M. van Moorsel 1997. Kunstriffen in Nederland. Eindrapportage project Kunstrif. Rijkswaterstaat, Dir. Noordzee/RIKZ

Moorsel, G.W.N.M. van & H.W. Waardenburg 2001. Kunstmatige riffen in de Noordzee in 2001. De status 9 jaar na aanleg. Bureau Waardenburg bv, Culemborg, rapp. nr. 01-071

ga naar overzicht

Ecoprofiel purperslak

Moorsel, G.W.N.M. van 1996. Ecologisch profiel Purperslak (Nucella lapillus). Bureau Waardenburg bv, Culemborg, rapp. nr. 96.01

ga naar overzicht

De Klaverbank - effect van winning zand en grind

Moorsel, G.W.N.M. van & H.W. Waardenburg 1990. Impact of gravel extraction on geomorphology and the macrobenthic community of the Klaverbank (North Sea) in 1989. Bureau Waardenburg bv, Culemborg, rapp. nr. 90.28

Moorsel, G.W.N.M. van & H.W. Waardenburg 1991. Short-term recovery of geomorphology and macrobenthos of the Klaverbank (North Sea) after gravel extraction. Bureau Waardenburg bv, Culemborg, rapp. nr. 91.20

Jong, S.A. de & G.W.N.M. van Moorsel 1992. Short- and longterm recovery of geomorphology and macrobenthos of the Klaverbank (North Sea) after gravel extraction; 1988-1991. Summary paper for: Ices Benthos Ecology Working Group, Bergen

Moorsel, G.W.N.M. van 1993. Long-term recovery of geomorphology and population development of large molluscs after gravel extraction at the Klaverbank (North Sea). Bureau Waardenburg bv, Culemborg, rapp. nr. 92.16

Moorsel, G.W.N.M. van 1994. The Klaverbank (North Sea), geomorphology, macrobenthic ecology and the effect of gravel extraction. Bureau Waardenburg bv, Culemborg, rapp. nr. 94.24

Moorsel, G.W.N.M. van, 2003. Ecologie van de Klaverbank. Biotasurvey 2002. Ecosub, Doorn

ga naar overzicht

Windenergie in de Noordzee

Van der Winden, J., G.W.N.M. van Moorsel & S. Dirksen 1997. Near Shore Windenergie, voorstudie Locatieselectie: Deelstudie ecologie. Bureau Waardenburg bv, Culemborg, rapp. nr. 97.15

Moorsel, G.W.N.M. van 2000. Deelstudie Onderwaterleven. pp. 80-103 in: Ministerie EZ & VROM 2000. Milieu-effectrapport locatiekeuze demonstratieproject Near Shore Windpark Deel B

Moorsel, G.W.N.M. van 2001. Deelstudie Onderwaterleven. in: Milieueffect rapport Offshore windpark Q7-WP. E-Connection, Bunnik

ga naar overzicht

Vliegveld in de Noordzee

Moorsel, G.W.N.M. van, R.C. Steijn, J. van der Winden & S. Dirksen 1999. Designing island shores and ecotopes in relation to marine and bird communities. Options for an airport in the North Sea. Alkyon/Bureau Waardenburg bv, Culemborg, rep. nr. 99.52

Witte, R.H., G.W.N.M. van Moorsel, R.J.W. van de Haterd & S. Dirksen 2001. An airport in the Dutch sector of the North Sea: effects on marine mammals. Flyland Marine Ecology & Morphology. Bureau Waardenburg bv, Culemborg, rapp. nr. 01-086

ga naar overzicht

Zendmast in de Noordzee

Dirksen, S., R. Lensink, G.W.N.M. van Moorsel & J. van der Winden 1999. Ecologische aspecten plaatsing zendmast Delta Radio in de Noordzee. Twee notities. Bureau Waardenburg bv, Culemborg, rapp. nr. 99.28

ga naar overzicht

Biogeografie in de Noordzee en kustwateren

Moorsel, G.W.N.M. van, S. Bouma, A.J.M. Meijer, R.H. Witte, R. Lensink, M.J.M. Poot, J.M. Reitsma & G.C.W. van Beek 2002. Het belang van de ruimtelijke rangschikking van gebieden voor het voorkomen van soorten in de Noordzee en kustwateren. Implicaties voor locatiekeuze en succes van herstelmaatregelen. Bureau Waardenburg bv, Culemborg, rapp. nr. 01-123

ga naar overzicht

Kustzone / Voordelta

Buitenhaven IJmuiden

Meijer, A.J.M., H.W. Waardenburg, G.C.W. van Beek & G.W.N.M. van Moorsel 1990. Macrofyten en macrofauna in het buitenhavengebied van IJmuiden, inventarisatie april 1990. Bureau Waardenburg bv, Culemborg, rapp. nr. 90.26

ga naar overzicht

Vegetatie schorren Sluftergebied Voorne

Reitsma, J.M. & G.W.N.M. van Moorsel 1996. Vegetatiekartering ‘Sluftergebied Voorne’ 1:5000, 1995. Bureau Waardenburg bv, Culemborg, rapp. nr. 95.33

ga naar overzicht

Effect zandoverslag op macrobenthos

Moorsel, G.W.N.M. van 1994. Samenstelling van sediment en macrobenthos bij Bloemendaal-Zandvoort in 1993: vooronderzoek in het kader van strandsuppletie met het zandwinwerktuig “Punaise II”. Bureau Waardenburg bv, Culemborg, rapp. nr. 94.01

Moorsel, G.W.N.M. van & R. Munts 1994. Samenstelling van sediment en macrobenthos bij Bloemendaal-Zandvoort in 1994: onderzoek in het kader van strandsuppletie met het zandwinwerktuig “Punaise II”. Bureau Waardenburg bv, Culemborg, rapp. nr. 94.40

Moorsel, G.W.N.M. van & R. Munts 1995. Effecten van zandoverslag met de “Punaise II” op sediment en macrobenthos. Onderzoek in het kader van strandsuppletie bij Bloemendaal-Zandvoort 1993 t/m 1995. Bureau Waardenburg bv, Culemborg, rapp. nr. 95.47

ga naar overzicht

Gebruiksfuncties en aquatische natuurwaarden Voordelta

Bouma, S., G.W.N.M. van Moorsel, R.H. Witte & R. Lensink 2002. Directe relaties tussen gebruiksfuncties en aquatische natuurwaarden in de Voordelta. Een verkenning. Bureau Waardenburg bv, Culemborg, rapp. nr. 02-77

ga naar overzicht

Dumping van baggerspecie

Moorsel, G.W.N.M. van, T.J. Boudewijn & S. Dirksen 1993. Biologische inventarisatie baggerspeciedepot Slufter 1992. Bureau Waardenburg bv, Culemborg, rapp. nr. 93.38

bijdrage aan: Stutterheim, S. 2002. van Noord tot Noordwest, een studie naar de berging van baggerspecie op loswallen. RIKZ/2002.047
ga naar rikz site om dit rapport te downloaden

ga naar overzicht

Mogelijkheden voor natuurcompensatie in de Noordzee

Moorsel, G.W.N.M. van, M.J.M. Poot & J. van der Winden 1999. Quick scan herstel natuurwaarden in de Noordzee. Bureau Waardenburg bv, Culemborg, rapp. nr. 99.44

ga naar overzicht

Waddenzee

Recruitment van het Nonnetje

Moorsel, G.W.N.M. van 1979. Overleving van Macoma balthica op het Balgzand. Intern verslag Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, Texel 1979-1

ga naar overzicht

Schelpenbanken Waddenzee

Moorsel, G.W.N.M. van & H.W. Waardenburg 2001. Het leven op schelpenbanken in de Waddenzee. Bureau Waardenburg bv, Culemborg, rapp. nr. 00-073

Dankers, N.M.J.A. & G.W.N.M. van Moorsel 2001. Schelpenbanken als ecotoop; de fauna van schelpenbanken in de Waddenzee. Alterra rapp. 202, pp. 66

bijdrage aan: T.T. Reijngoud 2001. Eindrapport vervolgonderzoek schelpenwinning. Rijkswaterstaat, Directie Noord-Nederland rapp. DNN 826/2001

ga naar overzicht

Vegetatie kwelders Dollard

Reitsma, J.M. & G.W.N.M. van Moorsel 1996. Vegetatiekartering ‘Dollard & Punt van Reide’ 1:10.000, 1995. Bureau Waardenburg bv, Culemborg, rapp. nr. 95.32

ga naar overzicht

Effect van olieverontreiniging en -bestrijding in mesocosms

Kuiper, J., H. van het Groenewoud, N. Admiraal, M. Scholten, P.A.W.J. de Wilde, G.W.N.M. van Moorsel, R. Dekker, W.J. Wolff & C. Brouwer 1986. The influence of dispersants on the fate and effects of oil in model tidal flat ecosystems. Final report Oil Pollution Experiment (OPEX 1984-1986), TNO report no R 86/182, Delft

Dekker, R. & G.W.N.M. van Moorsel 1987. Effects of different oil doses, dispersant and dispersed oil on macrofauna in model tidal flat ecosystems. In: J. Kuiper en W.J. van den Brink (eds), Fate and effects of oil in marine ecosystems, pp. 117-131, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht

Scholten, M., T. Bowmer, H. van het Groenewoud, G.W.N.M. van Moorsel, P.A.W.J. de Wilde, C. Brouwer & N. Dankers 1987. Effects of a light crude (F3-) and of two selected oil combat methods in experimental tidal flat ecosystems. Final report Oil Pollution Experiments (OPEX) 1986, TNO report no R 87/348, Delft

ga naar overzicht

Effect van eutrofiëring in mesocosms

Dekker, R., G.W.N.M. van Moorsel, N.H.B.M. Kaag, P.A.W.J. de Wilde & M.C.Th. Scholten 1993. SEDEX: Intertidal mesocosm studies on the ecological impact of the marine disposal of dredged materials, Part 6: Macrozoobenthos. TNO Institute of Environmental Sciences, IMW - R 93/255e

Bowmer, C.T., M.C.Th. Scholten, G.W.N.M. van Moorsel & K.J.M. Kramer 1993. SEDEX: Intertidal mesocosm studies on the ecological impact of the marine disposal of dredged materials, Part 7: Stress parameters. TNO Institute of Environmental Sciences, IMW - R 93/255f

Scholten, M.C.Th., R.G. Jak, H. van het Groenewoud, W.Chr. de Kock, R. Dekker, G.W.N.M. van Moorsel, Chr. Brouwer, N. Dankers, F. Smedes & J. Everts 1993. SEDEX: Intertidal mesocosm studies on the ecological impact of the marine disposal of dredged materials, Part 8: Review. TNO Institute of Environmental Sciences, IMW - R 93/255

ga naar overzicht

Ecologische Samenhang / Extra Spuicapaciteit Afsluitdijk

Vis, M., G. van Moorsel, M. Rozemeijer, S. Dirksen, G. van der Lee & G. van Beek 2001. Voorlopig beoordelingskader ecologie en natuur voor de planstudie [ES]2 - Afsluitdijk. Bureau Waardenburg bv, Culemborg / WL | delft hydraulics, Delft

ga naar overzicht

Windenergie Afsluitdijk

Moorsel, G.W.N.M. van 1999. Bijdrage Onderwaterleven. in: P.C.W. Voet & E. van der Gronden 1999. Projectnota/MER. IPWA, Interprovinciaal Project Windpark Afsluitdijk, Haskoning, Nijmegen

ga naar overzicht

Elektriciteitskabel Texel-Vlieland

bijdragen aan: Anon. 2004. Aanleg NUON elektriciteitskabel Texel – Vlieland, milieuaspectrapportage, Raadgevend Ingenieursbureau Lievense, Bureau Waardenburg, Ecosub

ga naar overzicht

Biodiversiteit Waddenzee

Moorsel, G.W.N.M. van 1998. Attitudes and the value of biodiversity, case study 'The Wadden Sea' Bureau Waardenburg bv, Culemborg, rapp. nr. 98.08

ga naar overzicht

Groei Strandgaper

Moorsel, G.W.N.M. van 2003. Groeibepalingen van de Strandgaper ( Mya arenaria) uit de Breebaartpolder. ecosub, Doorn

ga naar overzicht

Deltagebied

Begroeiing sublitorale dijken en andere bodems

Waardenburg, H.W., G.W.N.M. van Moorsel, A.J.M. Meijer & A.C. van Beek 1984. Vooronderzoek en onderzoeksvoorstellen levensgemeenschappen op hard substraat en visfauna in de Westerschelde. Bureau Waardenburg bv, Culemborg rapp. nr. 84.04

Moorsel, G.W.N.M. van & J. Begeman 1995. Inventarisatie onderwater levensgemeenschappen op 16 transecten in het Grevelingenmeer in 1995 en vergelijking met 1982-'84. Bureau Waardenburg bv, Culemborg, rapp. nr. 95.11

Moorsel, G.W.N.M. van, H.W. Waardenburg & J. van der Horst 1995. Biomonitoring van levensgemeenschappen op sublitorale harde substraten in Grevelingenmeer, Oosterschelde, Veerse Meer en Westerschelde. Resultaten t/m 1994. Bureau Waardenburg bv, Culemborg, rapp. nr. 95.20

Moorsel, G.W.N.M. van 1996. Ontwikkelingen van levensgemeenschappen op hard substraat in het Grevelingenmeer, periode 1979 - 1995. Bureau Waardenburg bv, Culemborg, rapp. nr. 95.54

Moorsel, G.W.N.M. van 1996. Biomonitoring van levensgemeenschappen op sublitorale harde substraten in Grevelingenmeer, Oosterschelde, Veerse Meer en Westerschelde. Resultaten t/m 1995. Bureau Waardenburg bv, Culemborg, rapp. nr. 96.14

Moorsel, G.W.N.M. van 1996. Ontwikkelingen van levensgemeenschappen op sublitorale harde substraten in de Oosterschelde, periode 1989 - 1995. Bureau Waardenburg bv, Culemborg, rapp. nr. 96.57

Moorsel, G.W.N.M. van 1997. Biomonitoring van levensgemeenschappen op sublitorale harde substraten in Grevelingenmeer, Oosterschelde, Veerse Meer en Westerschelde. Resultaten t/m 1996. Bureau Waardenburg bv, Culemborg, rapp. nr. 97.05

Moorsel, G.W.N.M. van 1998. Biomonitoring van levensgemeenschappen op sublitorale harde substraten in Grevelingenmeer, Oosterschelde, Veerse Meer en Westerschelde. Resultaten t/m 1997. Bureau Waardenburg bv, Culemborg, rapp. nr. 98.09

Moorsel, G.W.N.M. van & H.W. Waardenburg 1999. Biomonitoring van levensgemeenschappen op sublitorale harde substraten in Grevelingenmeer, Oosterschelde, Veerse Meer en Westerschelde. Resultaten t/m 1998. Bureau Waardenburg bv, Culemborg, rapp. nr. 99.11

ga naar overzicht

Geulwandverdedigingen in de Westerschelde

Moorsel, G.W.N.M. van 1996. De aangroei van geulwandverdedigingen in de Westerschelde - een oriënterende studie. Bureau Waardenburg bv, Culemborg, rapp. nr. 96.09

Moorsel, G.W.N.M. van & H.W. Waardenburg 1999. De sublitorale begroeiing van de geulwandverdediging bij Bath in de Westerschelde in 1998. Bureau Waardenburg bv, Culemborg, rapp. nr. 99.02

Moorsel, G.W.N.M. van 2000. De sublitorale begroeiing van de geulwandverdediging bij Bath en in het Zuidergat in de Westerschelde in 1999. Bureau Waardenburg bv, Culemborg, rapp. nr. 99.59

ga naar overzicht

Vlokreeftjes (Amphipoda) in het Deltagebied

Faasse, M. & G. van Moorsel 2000. Nieuwe en minder bekende vlokreeftjes van sublitorale harde bodems in het deltagebied (Crustacea: Amphipoda: Gammaridea). Nederlandse Faunistische Mededelingen 11: 19-44

Faasse, M. & G. van Moorsel 2003. The North-American amphipods, Melita nitida Smith, 1873 and Incisocalliope aestuarius (Watling and Maurer, 1973) (Crustacea: Amphipoda: Gammaridea), introduced to the Western Scheldt estuary (The Netherlands). Aquat. Ecol. 37: 13-22

ga naar overzicht

Vegetatie schorren Oosterschelde

bijdrage aan: Reitsma, J.M. 1997. Vegetatiekartering schorren en slikken van de Oosterschelde 1:5000, 1996. Bureau Waardenburg bv, Culemborg, rapp. nr. 97.04

ga naar overzicht

Effect oestercultuur Grevelingenmeer

Moorsel, G.W.N.M. van & J. van der Winden 1997. Effecten van oestercultuur op flora en fauna in het Grevelingenmeer. Bureau Waardenburg bv, Culemborg, rapp. nr. 95.02

ga naar overzicht

Effect verzoeting Oosterschelde

Meijer, A.J.M. & G.W.N.M. van Moorsel 1998. Mogelijke effecten van verzoeting op litorale en sublitorale levensgemeenschappen van het harde substraat in het oostelijk deel van de Oosterschelde. Bureau Waardenburg bv, Culemborg, rapp. nr. 98.31

ga naar overzicht

Effect baggeren en storten in Zeeuwse wateren

Baptist, H., S. Tatman, T. van Kessel, G. van Moorsel, Z-B Wang, P. Erftemeijer 2006. Habitattoets: effecten bagger- en stortactiviteiten t.b.v. havenonderhoud in Zeeuwse wateren. WL | Delft Hydraulics, Ecologisch Adviesbureau Henk Baptist, Ecosub

ga naar overzicht

Coastal zone management

co-author: Volker et al. 1993. Hydrology and Water Management of Deltaic Areas. Report Rijkswaterstaat & CUR #93-5

ga naar overzicht

Noordzeekanaal

Bodemfauna

bijdrage aan: Munts 2002. Resultaten van de analyse van 102 macrobenthosmonsters uit havens langs het Noordzeekanaal, april 2002. Bureau Waardenburg bv, Culemborg, rapp. nr. 02-056

bijdrage aan: Kaag, N.H.B.M. 2002. Triade onderzoek ten behoeve van de prioritering van saneringslocaties in het Noordzeekanaal. Nota ANW 02.08. TNO rapport R 2002/632.

ga naar overzicht

Haringvliet en Brabantse Biesbosch

Voedselwebmodellen

Boudewijn, T.J. & G.W.N.M. van Moorsel 1996. Onderbouwing voedselwebmodellen voor Haringvliet en Brabantse Biesbosch. Bureau Waardenburg bv, Culemborg, rapp. nr. 96.40

ga naar overzicht

Volkerak-Zoommeer

Waterzuivering door driehoeksmosselen

Bak, A., R.J.W. van de Haterd, G.W.N.M. van Moorsel, V.G. Blankendaal & M.G.D. Smit 2001. Waterzuivering door driehoeksmosselen in het Volkerak-Zoommeer. Bureau Waardenburg bv, Culemborg, rapp. nr. 01-048

ga naar overzicht

IJsselmeer-Markermeer

Windenergie IJsselmeer

Moorsel, G.W.N.M. van & H.W. Waardenburg 1992. Oriënterend bodemonderzoek voor het project “Wind op Water” bij Medemblik in 1992. Bureau Waardenburg bv, Culemborg rapp. nr. 92.36

Sips, H.J.J. & G.W.N.M. van Moorsel 1993. Wind op Water. Potentiële milieu-effecten onderwater door windturbines in het IJsselmeer; een literatuurstudie. Bureau Waardenburg bv, Culemborg, rapp. nr. 93.04

ga naar overzicht

Vliegveld Markermeer

Moorsel, G.W.N.M. van, S. Dirksen, J. van der Winden, J.M. Reitsma, G.C.W. van Beek & P.J. Veen 1997. Effecten van een luchthaven in het Markermeer op natuur en landschap. Bureau Waardenburg bv, Culemborg, rapp. nr. 97.34

ga naar overzicht

Ontwikkelingsvisie Markermeer

co-auteur: P.J. Veen (red.) 1998. Natuur en recreatie in en rond het Markermeer. Ontwikkelingsvisie. Bureau Waardenburg bv, Culemborg, rapp. nr. 97.31

ga naar overzicht

Randmeren

Ontwikkeling bestand driehoeksmosselen

Moorsel, G.W.N.M. van 1996. Status van de Driehoeksmossel (Dreissena polymorpha) in het Wolderwijd / Nuldernauw en Veluwemeer in 1996. Bureau Waardenburg bv, Culemborg, rapp. nr. 96.46

Moorsel, G.W.N.M. van, A. Bak & R. Munts 1999. Status van de Driehoeksmossel (Dreissena polymorpha) in de randmeren in 1998. Bureau Waardenburg bv, Culemborg, rapp. nr. 98.65

Moorsel, G.W.N.M. van, A. Bak & R. Munts 2001. Status van de Driehoeksmossel (Dreissena polymorpha) in de randmeren in 2000. Bureau Waardenburg bv, Culemborg, rapp. nr. 01-009

ga naar overzicht

Ontwikkelingen aquatisch ecosysteem

Bak, A., G.W.N.M. van Moorsel & T.J. Boudewijn 1998. De ontwikkelingen van het aquatisch ecosysteem van de Veluwerandmeren tot en met 1997. Bureau Waardenburg bv, Culemborg, rapp. nr. 98.06 / BOVAR rapp. nr. 98-4

ga naar overzicht

Groeisnelheid Doorgroeid fonteinkruid

bijdrage aan: Berg, M. van den, M. Kolen & H. Coops. Maaien van waterplanten in het Veluwemeer. Onderzoek naar methoden en effecten. Eindrapport. Werkdocument: 2001.001X, RIZA Lelystad

ga naar overzicht

Zandwinning Veluwemeer

Moorsel, G.W.N.M. van 2005. Calduran en de Veuwerandmeren, natuurwaarden en de effecten van zandwinning. Ecosub Doorn

Moorsel, G.W.N.M. van 2006. Veldonderzoek onderwaternatuur Calduran concessie (concept). Ecosub Doorn

ga naar overzicht

 

Diversen

Bijdragen encyclopedie

co-author: Baretta-Bekker, J.G., E.K. Duursma, B.R. Kuipers (eds) 1992. Encyclopedia of Marine Sciences. Springer-Verlag Berlin

co-author: Baretta-Bekker, J.G., E.K. Duursma, B.R. Kuipers (eds) 1998. Encyclopedia of Marine Sciences (2nd, corrected and enlarged ed.). Springer-Verlag Berlin

ga naar overzicht

Onderwaterfotografie

Moorsel, G.W.N.M. van 1985. A simple device for simultaneously focusing and determining field size in underwater photography. In: J.D. George, G.I. Lythgoe and J.N. Lythgoe (eds), Underwater Photography and Television for Scientists, pp. 48-55, Oxford University Press, Oxford

ga naar overzicht

 

Semi-wetenschappelijke publicaties

 

Moorsel, G.W.N.M. van 1980. Meer over de Groene zeedonderpad (Taurulus bubalis). Het Zeepaard 40 (4) 83-84

Moorsel, G.W.N.M. van 1989. Cerianthus lloydii op Texel maar nog niet in de Waddenzee.Het Zeepaard 49 (4) 92-95

Moorsel, Godfried van 2004. Dwerginktvissen (Sepiolidae) in Nederland. Het Zeepaard 64 (3) 78-91 (475 kB)

Moorsel, Godfried van 2004. De zakpijp Clavelina lepadiformis Müller, 1776 in de Noordzee. Het Zeepaard 64 (6) 184-185 (138 kB)

Moorsel, Godfried van 2005. Doridicola agilis Leydig, 1853 (Copepoda, Poecilostomatoida, Rhynchomolgidae), een symbiont van naaktslakken. Het Zeepaard 65 (1) 14-21 (209 kB)

Moorsel, Godfried van & Wim Vervoort 2005. De naaktslak Facelina auriculata (O.F. Müller, 1776) op Eudendrium arbuscula Wright, 1859: nieuwe namen, oude bekenden. Het Zeepaard 65 (2) 39-45 (252 kB)

Moorsel, Godfried van & Felicia de Zwart 2005. De Paganelgrondel (Gobius paganellus Linnaeus, 1758) in Zeeland. Het Zeepaard 65 (4) 128-135 (928 kB)

Moorsel, Godfried van 2006. De Paganelgrondel (Gobius paganellus Linnaeus, 1758) in de zuidelijke Noordzee. Het Zeepaard 66 (3) 71-74 (284 kB)

ga naar overzicht

 

Populair wetenschappelijke artikelen

 

Moorsel, G.W.N.M. van 1978. Fytoplanktonbloei (Phaeocystis pouchetti). Sportduiker 16 (4) 123-124

Moorsel, G.W.N.M. van 1979. Over een visje in een zeekomkommer. Sportduiker 16 (4) 123-124

Moorsel, G.W.N.M. van 1980. Schoolvorming bij vissen. Duiksport 2 (7) 221-223

Moorsel, G.W.N.M. van 1982. Scherpstellen en het bepalen van het opnameveld met de nikonos-camera. Onderwaterwereld 4 (4) 10-13

Moorsel, G.W.N.M. van 1983. Het Muiltje, een vreemde slak in de bijt. Onderwatersport 14 (2) 154-155

Moorsel, G.W.N.M. van 1984. De Gevlochten fuikhoorn. Onderwatersport 15 (7/8) 244-245

Leewis, R.J., G.W.N.M. van Moorsel & H.W. Waardenburg 1990. Oases in de Noordzee. Onderwatersport 21 (8) 12-15

Moorsel, Godfried van 2004. Hoe doet Sepiola het? Duiken sept. 2004 14-17

ga naar overzicht

 

 

 

Om terug te gaan naar de ecosub site dit venster sluiten.