Groei van de Strandgaper (Mya arenaria)

 

Aan de oostzijde van de Dollard, ten zuiden van de Punt van Reide, ligt de Breebaartpolder. In het kader van het bevorderen van getijgebonden natuur heeft de Stichting Het Groninger Landschap in januari 2001 een verbinding tot stand gebracht tussen deze polder en de Dollard. Hierdoor is er nu een getijslag van 30 cm. In september dat jaar werd bovendien een vispassage naar het zoete achterland in gebruik genomen, zodat er tevens een zoet-zout gradiënt in het gebied aanwezig is.

In oktober 2002, dus anderhalf jaar na de opening, zijn in de Breebaart exemplaren van de Strandgaper (Mya arenaria) gevonden. Deze tweekleppigen hadden een schelplengte van 50-64 mm, zó groot dat er twijfel bestond over het moment waarop deze dieren in de Breebaart terecht waren gekomen. Waren deze tweekleppigen jonger dan anderhalf jaar zou er sprake zijn van een zeer snelle groei. Zouden zij ouder zijn, dan waren deze dieren al in het gebied aanwezig vóór de aanleg van de verbinding – hetgeen erg onwaarschijnlijk is - ofwel er is sprake geweest van import of migratie van ouderejaars Strandgapers, door wat voor mechanisme dan ook. Om dit verschijnsel te kunnen verklaren was het noodzakelijk de leeftijd van de verzamelde strandgapers te kennen.

Ecosub heeft de groei van de Strandgaper op twee manieren onderzocht. Enerzijds werd aan de hand van literatuur onderzocht in hoeverre migratie en groei het voorkomen van Mya’s met een dergelijke schelplengte kunnen verklaren. Daarnaast werden de schelpen onderzocht op zowel in- als externe groeiringen die een indicatie vormen van de ouderdom. Met name de interne groeiringen waren erg duidelijk aanwezig en leken sterk op de ringen die door anderen zijn beschreven als  jaarringen.

Hoewel het niet onmogelijk is de gevonden schelplengtes te verklaren door een combinatie van juveniele migratie en optimale groei, wijzen interne groeiringen op een leeftijd die veel ouder is dan de duur van de verbinding met de Dollard. Dit vormt een sterke aanwijzing voor een import van oudere Strandgapers. Mogelijk zijn deze afkomstig uit het gebied waar een watergang is gegraven om een verbinding te vormen tussen de Dollard en de Breebaartpolder.


Product: rapport: Moorsel, G.W.N.M. van 2003. Groeibepalingen van de Strandgaper ( Mya arenaria) uit de Breebaartpolder. ecosub, Doorn.
Opdrachtgever: Rijksinstituut voor Kust en Zee
terug naar overzicht projecten